Nabory i konkursy


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy.


Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu ul. Willowa 3a.
Inspektor ochrony danych


Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Kierownika Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
e-mail: iod.sds@ochrona-danych24.com

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podstawa prawna przetwarzania danych kandydatów do pracy

1. Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2. Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ogólnego o chronię danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3. Art. 6 ust. 1 lit a RODO zgoda na przetwarzanie innych danych niż wymienione w art. Art. 221 kodeksu pracy;

Odbiorcy danych osobowych

Środowiskowy Dom Samopomocy nie przekazuje danych osobowych kandydatów do pracy innym osobom ani instytucjom.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe kandydatów zgromadzone procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia tego procesu, a następnie zniszczone.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 3 miesięcy, a następnie zniszczone.

Prawa osób, których dane dotyczą

RODO gwarantuje:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Violetta Skorupska
Data wytworzenia 2021-08-17
Opublikował w BIP Violetta Skorupska
Data opublikowania 2021-08-17 14:39:16
Ostatnio zaktualizował Violetta Skorupska
Data ostatniej aktualizacji 2021-08-27 09:07:36
Liczba wyświetleń 849
Historia zmian ZOBACZ