Zasady korzystania z usług ŚDS


Zasady korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu
1. Przyjęcie do ŚDS odbywa się na wniosek uczestnika jego rodziny bądź opiekuna na podstawie decyzji administracyjnej w oparciu o właściwą dokumentację.

Wniosek o skierowanie składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając niezbędną dokumentację:
- Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
- Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia, o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w domu wraz z informacją o niestwierdzeniu nosicielstwa chorób zakaźnych oraz o stanie fizycznym i samodzielności kierowanego,
- Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- Zaświadczenie o dochodach netto ( z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) - w celu ustalenia odpłatności za pobyt w ŚDS.
2. Skierowanie do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez MGOPS w Gostyniu na podstawie w/w dokumentów, określonych w Ustawie o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. Termin przyjęcia ustala kierownik ŚDS w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.
4. Decyzję wydaje się na czas niezbędny do realizacji Indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, ustalony przez kierownika Domu.
5. Uczestnika i jego rodzinę/opiekuna pracownik domu informuje o zasadach działalności, funkcjonowania i obowiązującym Regulaminie.
6. Pobyt w placówce może byż odpłatny (zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej). Odpłatność jest uzależniona od dochodu uczestnika.
Formy terapii.
1. Dom świadczy następujące usługi:
- treningi,
- poradnictwo psychologiczne,
- terapię ruchową poprzez zajęcia sportowe, fizjoterapię, turystykę i rekreację,
- terapię zajęciową,
- niezbędną opiekę i wsparcie w tym pielęgniarską,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
- aktywizację zawodowa,
- inne działania zmierzające do pełnej integracji i usamodzielnienia uczestnika.
2. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Dom prowadzi treningi umiejętności społecznych z zakresu:
- treningu funkcjonowania w życiu codziennym – umiejętności praktycznych, samoobsługowych i zaradności życiowej,
- treningu umiejętności spędzania czasu wolnego,
- treningu umiejętności interpersonalnych, społecznych i rozwiązywania problemów w tym kształtowania pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, innymi osobami, w instytucjach kultury,
- treningu aktywizacji zawodowej – zwiększenie kompetencji interpersonalnych i społecznych niezbędnych w poszukiwaniu pracy,
- edukacji.
3. Treningi prowadzone są w pracowniach terapeutycznych:
- kulinarnej,
- ogólnoużytkowej,
- plastycznej,
- muzycznej i teatralnej,
- komputerowej,
- biblioterapii i kompetencji społecznych,
- silvoterapii,
- rehabilitacji ruchowej.
5. Uczestnicy mają możliwość swobodnego wyboru zajęć, co umożliwia rozwój umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji. Udział w terapii zajęciowej pozwala na rozeznanie możliwości posługiwania się różnymi specjalistycznymi przyrządami i daje namiastkę pracy zawodowej czyli aktywizuje zawodowo i społecznie, usprawnia do funkcjonowania w społeczeństwie, podtrzymuje i rozwija umiejętności niezbędne do samodzielnego życia osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto terapia zajęciowa zwiększa aktywizację pozwalając na uprawianie takiej formy, która odpowiada indywidualnym uzdolnieniom i możliwościom uczestników.
6. Ponadto ŚDS prowadzi poradnictwo psychologiczne:
- Indywidualne konsultacje z psychologiem dla uczestników, rodzin i opiekunów,
- Treningi grupowe z psychologiem zwiększające motywację, pogłębiające zrozumienie siebie i innych.
7. Opieka medyczna pielęgniarska podczas zajęć oraz wycieczkach. Obejmuje pierwszą pomoc, podawanie leków, prowadzenie farmakoterapii, pomoc w wizytach lekarskich i badaniach, edukację zdrowotną, pomiary parametrów życiowych, zabiegi higieniczne i toaletowe, kontrolę czystości, współpracę z rodziną. Opieka pielęgniarska obejmuje również wstępną ocenę stanu zdrowia i stanu fizycznego podopiecznego przy przyjęciu do ŚDS, wsparcie przy dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, przestrzegania wizyt lekarskich, pomoc przy zakupie leków. W zakres opieki medycznej wchodzi również prowadzenie treningu umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej – trening higieniczny (dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, higienę jamy ustnej, odzież i bieliznę osobistą).W obszar medycznego wsparcia wchodzi organizowanie pogadanek tematycznych dotyczących zdrowia, higieny oraz prowadzenie treningów poprzez instruktaż (toaleta, pranie, prasowanie itp.)

 

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Violetta Skorupska
Data wytworzenia 2021-08-17
Opublikował w BIP Violetta Skorupska
Data opublikowania 2021-08-17 14:11:27
Ostatnio zaktualizował Violetta Skorupska
Data ostatniej aktualizacji 2021-08-24 10:52:23
Liczba wyświetleń 674
Historia zmian ZOBACZ