Ochrona danych osobowych - wersja archiwalna


RODO

Administratorem danych osobowych uczestników i  ich opiekunów jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu,
przy ulicy ul. Willowej 3a.
Inspektorem ochrony danych jest Ewa Knapkiewicz. z którą można się skontaktować pod telefonem 505 404 252, lub mailowo: iod.sdsgostyn@ochrona-danych24.com
Dane osobowe uczestników i ich opiekunów przetwarzane są i chronione przez Administratora danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
W Środowiskowym Domu Samopomocy dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia uczestnikom świadczeń.
Zebrane dane mogą być przekazywane innym uprawnionym instytucjom.
Dane osobowe zbierane w celu zapewnienia uczestnikom świadczeń przetwarzane są przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania decyzji dotyczącej uczestników ŚDS.
ŚDS w Gostyniu przetwarza następujące dane uczestników:imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania i nr telefonu, informacje o stanie zdrowia, imię i nazwisko opiekuna, jego adres zamieszkania i nr telefonu.
Podanie swoich danych osobowych jest niezbędne w celu skorzystania z oferty ŚDS.
Na przetwarzanie swojego wizerunku uczestnicy mogą wyrazić zgodę, a wyrażoną w każdym czasie cofnąć.
Środowiskowy Dom Samopomocy nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany ani w wyniku profilowania osób, których dane dotyczą. Nie przekazuje danych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania. Ponadto, masz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Masz również prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, to znaczy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mieszczącego się pod adresem
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

KLAUZULA DLA OSÓB ODIEDZAJĄCYCH PROFIL ŚDS NA FACEBOOKU

Administratorami Twoich danych są: Facebook Inc. (główna siedziba Facebook’a w USA), Facebook Ireland (uznana przez Facebook’a za główną siedzibę w UE) oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu z siedzibą przy ul. Willowe 3a. W razie pytań możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem iod.sds@ochrona-danych24.com.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą i chronione przez Administratorów danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ŚDS w Gostyniu w celu prowadzenia fanpage’a, odpowiedzi na Twoje wpisy i podtrzymywania kontaktów.
Twój wizerunek umieszczamy na naszym fanpage’u jedynie po uzyskaniu Twojej zgody. Jeżeli oznaczono Cię na zdjęciu lub w filmie, możesz usunąć znacznik za pomocą linku „Usuń znacznik” obok swojego imienia i nazwiska. Twoje imię i nazwisko zostanie usunięte, a materiał nie będzie już powiązany z Twoją osią czasu.
Nie archiwizujemy wpisów poza Facebookiem.
Zbieramy anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających nasz fanpage udostępnionej przez Facebook stosownie do warunków korzystania z serwisu Facebook. Gromadzone są one dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który Facebook może powiązać z danymi zarejestrowanych użytkowników. Kod ten zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’.
W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną zgodę na publikację swojego wizerunku komunikując się pisemnie z Kierownikiem ŚDS. Zdjęcie zostanie usunięte bądź zanonimizowane i nie będzie widoczne na naszym fanpage’u, choć pozostanie w zasobach Facebooka. Dane o Twojej aktywności w tym w innych, aktywnych oknach przeglądarki służą celom Facebooka, w tym dopasowaniu przez Facebook reklam do Twoich preferencji oraz w celach statystycznych, na co ŚDS nie ma wpływu.
Przysługuje Ci prawo do uzyskiwania dostępu do swoich danych, sprostowania ich, przenoszenia lub usunięcia. Masz też prawo sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Możesz też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych w Warszawie, ul.Stawki 2.